WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Zakaz utylizacji odpadów żywnościowych przy pomocy młynków koloidalnych

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Zakaz utylizacji odpadów żywnościowych przy pomocy młynków koloidalnych

Obowiązujące przepisy prawa jednoznacznie wskazują na niedopuszczalność utylizacji odpadów żywnościowych przy pomocy młynków koloidalnych i wprowadzaniu ich do urządzeń kanalizacyjnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019r., poz. 701) ulegające biodegradacji odpady żywnościowe m.in. z gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność mieszczą się w definicji bioodpadu i należy je traktować jako odpady komunalne, które powinny podlegać selektywnemu gromadzeniu i dalszemu zagospodarowywaniu przez właściwe podmioty.

W konsekwencji, zagospodarowanie wskazanych odpadów komunalnych w drodze stosowania młynków koloidalnych jest nieprawidłowe i sprzeczne z literą obowiązującego prawa:

  • art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r., poz. 650), który zabrania wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, mogących powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, jak również odpadów płynnych niemieszających się z wodą,
  • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701), który zakazuje przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami,
  • art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o odpadach, który definiuje odpady kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia oraz odpady pokonsumpcyjne jako bioodpady, czyli frakcję odpadów komunalnych, podlegającą selektywnemu gromadzeniu i dalszemu zagospodarowaniu przez właściwe podmioty (w związku z powyższym, nie jest możliwe ich pozbywanie się w drodze wprowadzenia do instalacji wodno - kanalizacyjnej bez względu czy powstały w gospodarstwie domowym, czy na nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców np. w placówce szkolnej lub służby zdrowia),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r., poz. 19 i z 2018r., poz. 2482), które uszczegóławia kolor i oznaczenie pojemnika do zbierania odpadów ulegających biodegredacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Reasumując, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Środowiska przekazanym do Głównego Inspektoratu Sanitarnego ustawa o odpadach nie dopuszcza usuwania odpadów do środowiska za pomocą młynków koloidalnych. W opinii Ministra Środowiska jedyna sytuacja, w której młynki koloidalne miałyby zastosowanie to taka, gdy służą one jedynie do wstępnego rozdrobnienia odpadu z pominięciem urządzeń kanalizacyjnych w celu jego dalszego przekazania przedsiębiorcy zajmującego się zagospodarowaniem bioodpadów.

Kwestie stosowania młynków koloidalnych do unieszkodliwiania odpadów leżą w kompetencjach Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1355) prowadzi nadzór nad instalacjami i urządzeniami chroniącymi środowisko przed zanieczyszczeniem. W związku z powyższym, wszystkie zapytania przedsiębiorców dot. ewentualnej zmiany podejścia do zakazu stosowania w zakładach produkcji i obrotu żywnością młynków koloidalnych do usuwania odpadów żywnościowych, należy kierować do ww. właściwych organów.

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Zakaz utylizacji odpadów żywnościowych przy pomocy młynków koloidalnych