WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Zadania

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Zadania - Żywność, Żywienie, Przedmioty użytku, kosmetyki

Zadania PIS w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków


 

1.  Rejestracja i zatwierdzanie zakładów:

 • produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
 • wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej.

  Zakłady podlegające rejestracji i zatwierdzaniu : piekarnie, ciastkarnie, przetwórnie owocowo – warzywne i grzybowe, browary i słodownie, wytwórnie napojów bezalkoholowych, młyny, wytwórnie makaronów, wytwórnie wyrobów cukierniczych, wytwórnie koncentratów spożywczych, wytwórnie octu, sklepy, magazyny hurtowe, kioski, zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego i typu zamkniętego, zakłady małej gastronomii, środki transportu żywności, inne.

2.    Rejestracja podmiotów działających na rynku spożywczym w odniesieniu do:

 • działalności w zakresie dostaw bezpośrednich,
 • urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności,
 • obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • gospodarstw agroturystycznych,
 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
 • aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego,
 • sklepów zielarskich,
 • przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie,
 • producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym,
 • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość" ( sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet,
 • zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem,
 • podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

 

3.    Wydawanie w zakresie swoich kompetencji decyzji przyznających indywidualne odstępstwa od wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, zakładom produkującym żywność tradycyjną.

4.    Prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz uaktualnianie na bieżąco danych zawartych w rejestrze.

5.    Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów.

6.    Nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty działające na rynku spożywczym przepisów prawa żywnościowego, w tym wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, poprzez przeprowadzanie urzędowych kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do:

 • żywności pochodzenia niezwierzęcego produkowanej i wprowadzanej do obrotu,
 • produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym,
 • prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP w nadzorowanych zakładach.

7.    Nadzór nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wzbogacanymi poprzez kontrolę przestrzegania warunków ich wprowadzania do obrotu.

8.    Nadzór nad stosowaniem substancji dodatkowych, aromatów i rozpuszczalników poprzez kontrolę ich stosowania w trakcie produkcji żywności oraz pobór próbek w ramach urzędowej kontroli.

9.    Kontrola najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności oraz maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających żywność, w tym pobór próbek, w ramach urzędowej kontroli, przeznaczonych do badań w kierunku oznaczenia:

 • pestycydów w wybranych produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć, arsen, cyna) w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • azotanów w warzywach oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • zanieczyszczenia 3 - MCPD w koncentratach spożywczych, majonezach, musztardach, sosach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • zanieczyszczeń mikrobiologicznych w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • mikotoksyn w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ziarnach zbóż i przetworach zbożowo-mącznych, owocach oraz przetworach i produktach owocowych, wyrobach winiarskich, przyprawach, kawie,
 • histaminy w rybach, owocach morza i ich przetworach,
 • metanolu i cyjanowodoru w napojach alkoholowych,
 • genetycznie zmodyfikowanych organizmów – w różnych grupach żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • zanieczyszczenia WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) w wędlinach i konserwach mięsnych, wędlinach i konserwach drobiowych, rybach, owocach morza i ich przetworach, tłuszczach roślinnych, koncentratach spożywczych, kawie, herbacie, kakao, herbatkach owocowych i ziołowych, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • parametrów jełczenia w mięsie i przetworach mięsnych, mleku i przetworach mlecznych, tłuszczach roślinnych,
 • furanu w warzywach i przetworach warzywnych, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • izomerów trans kwasów tłuszczowych w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • akryloamidu w ziarnach zbóż i przetworach zbożowo-mącznych, wyrobach cukierniczych i ciastkarskich, wyrobach garmażeryjnych i kulinarnych, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • glutenu w różnych grupach żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,

 

10.  Kontrola przestrzegania warunków napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym, w tym pobór próbek do badań w kierunku wykrywania  napromieniania   żywności w ziołach i  przyprawach, mięsie drobiowym, orzechach.

11.  Kontrola przestrzegania warunków produkcji i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

12.  Kontrola wprowadzania do obrotu oraz stosowania do produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby, grzybów uprawnych oraz grzybów rosnących w warunkach naturalnych, świeżych lub suszonych.

13.  Kontrole żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do wykorzystania jako żywność w zakresie uregulowanym w rozporządzeniach (WE) Nr 1829/2003 i 1830/2003 oraz rozporządzeniu (WE) Nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady.

14.  Przeprowadzanie kontroli granicznej w miejscu docelowego przeznaczenia oraz wydawanie świadectw stwierdzających spełnienie przez towary objęte kontrolą wymagań  zdrowotnych (żywność, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością).

15.  Powiadamianie o niebezpiecznej żywności oraz materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci  systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) oraz monitorowanie działań zmierzających do wycofania niebezpiecznych produktów.

16. Pobór próbek monitoringowych żywności, istotnych dla formułowania, przez jednostki badawczo rozwojowe, opinii naukowych niezbędnych do oceny ryzyka, tj. próbek przeznaczonych do oznaczania:

 • pestycydów w wybranych produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • metali w mięsie, podrobach i produktach mięsnych, drobiu, podrobach i produktach drobiarskich, jajach i produktach jajecznych, mleku i przetworach mlecznych, grzybach i ich przetworach,
 • azotanów w warzywach,
 • zanieczyszczenia 3-MCPD w koncentratach spożywczych, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • zanieczyszczeń mikrobiologicznych w mięsie i podrobach, mięsie i podrobach drobiowych, mleku pasteryzowanym, serach, lodach, owocach i ich przetworach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • mikotoksyn T-2 i HT-2 w płatkach owsianych i pszennych,
 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w koncentratach spożywczych, kawie, herbacie, kakao, herbatkach owocowych i ziołowych, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • furanu w warzywach i przetworach warzywnych, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • genetycznie zmodyfikowanych organizmów w wybranych grupach żywności,
 • skażeń promieniotwórczych w mięsie, mleku, warzywach, grzybach, jodu w soli,
 • izomerów trans kwasów tłuszczowych w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • akryloamidu w ziarnach zbóż i przetworach zbożowo-mącznych, wyrobach cukierniczych i ciastkarskich, wyrobach garmażeryjnych i kulinarnych, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • glutenu w różnych grupach żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • napromieniania drobiu, podrobów i produktów drobiarskich, orzechów, koncentratów spożywczych, ziół i przypraw, kawy, herbaty, kakao, herbatek owocowych i ziołowych.

 

17.  Prowadzenie dochodzeń w przypadkach wystąpienia ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych, opracowywanie i analiza dokumentacji w zakresie pracy pionu.

18.  Przeprowadzanie urzędowych kontroli materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym:

 • nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, i cd.
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • pobór próbek do badań w kierunku migracji globalnej, migracji specyficznej formaldehydu, bisfenolu A, pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs), migracji ołowiu i kadmu oraz oceny organoleptycznej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych, wyrobów ceramicznych, innych.

19. Nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów rozporządzenia 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

20.    Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (Dz. U. z 2001r., Nr 42, poz. 473 z późn. zm.).

21.    Powiadamianie oraz monitorowanie działań mających na celu wycofanie z rynku kosmetyków nie spełniających wymagań w ramach funkcjonowania Europejskiego Systemu Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych – RAPEX.

22.    Dokonywanie analiz w zakresie warunków produkcji, przetwarzania, magazynowania i obrotu żywnością, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków oraz w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej przetwarzanej, magazynowanej i wprowadzanej do obrotu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

23.    Sporządzanie sprawozdań z działalności pionu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w województwie świętokrzyskim.

24.    Rozpatrywanie odwołań i zażaleń w ramach postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji.

25.    Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad dla pracowników nadzoru.

26.    Prowadzenie konsultacji merytorycznych i instruktażu dla pracowników nadzoru powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych w zakresie pracy pionu.

27.    Współpraca z Oddziałem Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w zakresie merytorycznej oceny działalności na rzecz prewencji chorób powstających na tle wadliwego żywienia i niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności, znakowania oraz zatruć pokarmowych.

28.    Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organami kontrolnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym informowanie o kwestionowanych wynikach badań próbek.

29. Współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie eksportu świeżych owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej.

30.    Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz resortowymi instytutami naukowo - badawczymi  w zakresie zapewnienia  bezpieczeństwa żywności.

31.    Współpraca  ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w zakresie informowania o realizacji zadań pionu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w województwie świętokrzyskim oraz na rzecz działalności profilaktycznej dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, prawidłowego żywienia i bezpieczeństwa zdrowotnego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu  z żywnością.

32.    Prowadzenie porad w zakresie bezpieczeństwa spożywania grzybów rosnących w warunkach naturalnych.

33.    Prowadzenie dokumentacji dotyczącej merytorycznej działalności oddziału.

34.    Rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów.

Jesteś tutaj: Start Żywność Zadania